Regulamin

Definicje

 • namapie.net - serwis internetowy prowadzony przez firmę webperfection Mateusz Bogolubow z siedzibą w Olkuszu przy ulicy Kosynierów 8/12 posługującą się numerem NIP: 6372083830 oraz REGON: 120807356.
 • Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu namepie.net.
 • Lokalizacja - informacje zamieszczone przez Użytkownika za pomocą udostępnionych narzędzi w namapie.net .

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu namapie.net.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu namapie.net jest bezpłatne.
 3. Dodawanie Lokalizacji przez Użytkowników jest bezpłatne.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Lokalizacji.
 5. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu namapie.net dane adresowe lub inne dane Lokalizacji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji we własnym zakresie.
 6. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów serwisu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują serwisowi namapie.net.
 7. Wszystkie meteriały opublikowane przez Użytkownika stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w serwisie namapie.net.
 8. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego do serwisu namapie.net dane nie naruszają praw osób trzecich i to on ponosi pełną odpowiedzialność za ich zamieszczenie.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na modyfikację przez serwis namapie.net materiałów i danych wprowadzonych przez niego do serwisu, a w szczególności modyfikację plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania serwisu.
 10. Lokalizacja powinna zawierać informacje w języku polskim i być poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Serwis namapie.net zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia Lokalizacji jeśli uzna to za słuszne bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkownika oraz bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika.
 11. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację informacji wprowadzonych przez niego na łamach serwisu namapie.net.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzystając z serwisu namapie.net ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte w Lokalizacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści, a także zgodność z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie informacje zamieszczane przez Użytkowników nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu namapie.net.
 3. Serwis namapie.net nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania serwisu namapie.net w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 4. Serwis namapie.net nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu namapie.net. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, namapie.net zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikiem, a serwisem namapie.net zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę właściciela serwisu namapie.net
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu nampie.net w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na niniejszej stronie internetowej.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Data ostaniej modyfikacji: 2016-02-03 16:15:14.